Page 10 - Enerji ve Tabii Kaynaklar
P. 10

Ülkemiz 1.1 milyon kilometre elektrik
         şebekesiyle Avrupa’nın en uzun 2,       Mayıs ayında devreye giren 290,5 MW gücündeki 51
       dünyanın en uzun 5. Şebekesine sahip.      santralin tamamına yakınının yenilenebilir kaynaklardan
         Elektrik şebekemizin uzunluğu ile       oluşması ise ayrıca sevindiricidir.
        dünyanın çevresi 28 kere dolaşılabilir.     Elektrik üretimi, Mayıs 2013’ten önceki bir yıllık
                                döneme oranla, son bir yılda yüzde 2,9 oranında arttı.
                                Aynı dönemde elektrik tüketimi ise yüzde 3,1 oranında
        Neler yapıldı?                 arttı. Mayıs ayları baz alındığında ise elektrik üretimi
                                geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 5.4, tüketim ise
                                5,1 oranında artmıştır.
        Ülkemizin elektrik tüketim artışı, ağırlıklı özel sektörün
        yaptığı yatırımlarla sorunsuz karşılanmıştır. Özel  Elektrik üretiminde kullanılan yerli kaynaklarımızdan
        sektörün kurulu güçteki payı 2002 yılına kıyasla  linyitten elde edilebilecek elektrik enerjisi üretim
        yüzde 32’den yüzde 64’e yükselmiştir. Üretimdeki  potansiyelinin yaklaşık olarak 22.000 MW olduğu
        payı yüzde 40’dan yüzde 66’ya yükselmiştir. 2013  öngörülmektedir. Bu kapasitenin devreye alınmasıyla
        Ekim sonu itibariyle rüzgar enerjisi santrallerinden  birlikte yaklaşık 14 milyar Dolar karşılığı olan 30 milyar
        üretilen 6,3 milyar kWh elektrik enerjisi üretilmiş olup,  m3 doğal gaz ithalatının önüne geçmiş olacağız.
        bu sayede yaklaşık 600 milyon dolarlık doğalgaz
        ithalatının önüne geçilmiştir. Türkiye elektrik tüketimi  Yerli kaynaklarımızı harekete geçirme noktasında
        11 yıl önceye göre yaklaşık iki kat artmış ve geçen yıl  önemli adımlar attık. 5995 sayılı Kanunun yürürlüğe
        242 milyar kWh olmuştur. Talebin bugünkü koşullarla  girmesinden önce toplam ruhsat sayısı 43.166 iken,
        2023’de 440 milyar kWh’e ulaşmasını bekliyoruz.  2013 sonu 10.952 adet arama ruhsatı 13.400 adet
                                işletme ruhsatı olmak üzere toplam 24.382 ruhsat
        Bunun için kurulu güce yaklaşık 50.000 MW eklememiz  bulunmaktadır. Bu veriler, kanunla birlikte gerçek
        gerekiyor. Bu 27 Atatürk Barajı kadar elektrik üretecek  yatırımcının önünün açıldığını, çantacılığın ortadan
        bir yatırım büyüklüğü, rakamsal olarak da yaklaşık  kaldırıldığını da göstermektedir. 2002 yılında 100 bin
        122 milyar dolar demektir.           metre olan kamu-özel sektör maden arama sondaj
                                miktarı bugün itibarıyla 1 milyon 500 bin metre
        Enerji yatırımlarında 2014 yılında da hedeflenen  düzeyine ulaşmıştır.
        seviyede gidiyoruz. 2013 yılı Mayıs ayı sonunda
        58.323 MW olan Türkiye toplam enerji kurulu gücü  2002 yılında yaklaşık 700 milyon Dolar olarak
        2014 Mayıs sonu itibarıyla yüzde 13,4 artışla 66.134  gerçekleşen maden ihracatımız, 2013 yılı için belirlediği
        MW değerine ulaştı. Santral sayısı ise aynı dönemde  4,5 milyar dolarlık ihracat hedefini ilk 11 ayın sonunda
        yüzde 20,8 artışla 822’den 993’e çıktı.     aştı. Kasım ayı sonunda 4,6 milyar dolarlık ihracat
                                gerçekleştiren madencilik sektörümüz, geçen yılın aynı
        2013 yılı Mayıs ayından bu yana toplam 7811 MW  dönemine göre ihracatını yüzde 22 artırdı.
        gücünde 171 adet santral devreye alındı. Geçtiğimiz
                                Dünya rezervinin yüzde 73’üne sahip olduğumuz
                                bor madeninde, üretim, satış ve ihracat rakamlarında
                                önemli ilerlemeler sağlanmıştır. 2002 yılında 436.000
                                ton olan bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretimi bu
                                yılın ilk 11 ayı itibarıyla 1,8 milyon tona çıkmıştır. 2013
                                yılı içindeki bor ihracat tutarımız 760 milyon dolara,
                                bor satış hasılatımız ise 732 milyon dolara çıkmıştır. Bu
                                rakamlar 11 yıl öncesine göre üç kattan fazla artmıştır.

                                                                                                      Answers for energy.
   10
   10  ENERJİ VE T ABİİ KA YNAKL AR
      ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15