Page 8 - Enerji ve Tabii Kaynaklar
P. 8

Türkiye, geçmiş yıllarda çeşitli
          imkânsızlıklar nedeniyle enerji
          oyununda bulunduğu ‘seyirci’
         konumundan; son 11 yılda gelişen
         ekonomisi ve istikrarı ile “Büyüyen
         Bir Enerji Pazarına” dönüşmüştür.
      Bu çerçevede Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı,  Akkuyu ve Sinop’ta kurulacak Nükleer Santraller
      Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı ve Bakü- dikkate alındığında, yılda yaklaşık 80 milyar kWh
      Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı hayata geçirilmiş  elektrik üretilmesi öngörülmektedir. Bu miktarda bir
      olup, TANAP ve TAP projeleri ile ilgili çalışmalar  elektriği doğalgaz santralinden elde etmek için yaklaşık
      sürdürülmektedir. TANAP’ın, Azerbaycan’dan her  16 milyar metreküp doğalgaz ithaline karşılık yıllık 7,2
      yıl milyarlarca metreküp doğalgaz taşıyacak bu dev  milyar ABD Doları (yaklaşık 13 milyar TL) ödenmesi
      hattın, yapımı Türkiye’de özellikle altyapı sektörü için  gerekmektedir. Dolayısıyla, 3 senede sadece doğalgaz
      hareketlilik oluşturacaktır. Türkiye ile Azerbaycan’ın  ithaline ödenecek para ile Mersin-Akkuyu’da 4 ünite
      enerji alanındaki dev iş birliği olan TANAP için  nükleer santral kurulabilmektedir.
      Türkiye’de yaklaşık 1800 kilometre uzunluğunda hat
      inşa edilecektir. 2018 yılından itibaren başlangıçta  Ülkemiz ve Rusya Federasyonu ile imzalanan anlaşmayla
      yılda 16 milyar metreküp (bcm) doğalgaz taşımaya  kurulacak olan Akkuyu nükleer güç santralinin inşasında,
      başlaması planlanıyor. Hattan 6 bcm doğalgazı aldıktan  maksimum düzeyde Türk mühendislerimizin istihdamı,
      sonra, kalan 10 milyar metreküp Avrupa’ya iletilecektir.  yerli ekipman kullanılması, ülke sanayimize dinamizm
                               kazandıracaktır. Nükleer güç santrallerini, sadece
      Trans-Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesinin  elektrik üretim tesisleri olarak değerlendirmemek
      Avrupa’daki devamı niteliğinde olan TAP, Azeri  gerekir.
      doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak ikinci fazı oluşturuyor.
                               Yaklaşık 550 bin parçadan oluşan nükleer santral
      Avrupa’nın enerji arzı güvenliğine katkı sağlayacak olan  projesi, diğer sektörlere de sağlayacağı dinamizmle ve
      tamamlanmış ve halen inşaatı devam eden önemli boru  istihdam imkanıyla birlikte ülkemiz sanayisine önemli
      hattı projeleri, Avrasya enerji ekseninde önemli bir transit  derecede katma değer sunacaktır.
      ülke ve bölgedeki enerji merkezi olarak Türkiye’nin
      oynamakta olduğu rolün önemini arttırmaktadır.  Ülkemiz 1.1 milyon kilometre elektrik şebekesiyle
      Enerjiyi ucuz, kaliteli ve sürdürülebilir olarak elde eden  Avrupa’nın en uzun 2, dünyanın en uzun 5. Şebekesine
      ülkeler, küresel ticaret ve kalkınma yarışında ön sıralarda  sahip. Elektrik şebekemizin uzunluğu ile dünyanın
      yer almaktadır. Bu nedenle, ortalama yıllık enerji talep  çevresi 28 kere dolaşılabilir.
      artışı % 7-8 civarında olan ve dünyada elektrik talep
      artışında 1,4 milyara yakın nüfusu olan Çin’den sonra
      75 milyon nüfuslu bir ülke olarak ikinci sırada yer alan
      ülkemizin mutlak surette nükleer enerjiyi, enerji arz
      portföyüne katması gerekmektedir.

    8  ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13