Page 7 - Enerji ve Tabii Kaynaklar
P. 7

Uluslararası

                    enerji arenasında


                   artık ‘seyirci’ değil


                        ‘AKTÖRÜZ’
                Türkiye; geliştirdiği projelerle ‘transit’ bir ülke olarak “enerji
                oyununda” aktör olmaya başlamış ve nihayetinde bölgesinde
                 enerjinin fiyat ve lojistiğini belirleyen bir “Merkez”, yani
                başrol oyuncusu olma fikrini de 2023 yılı stratejik hedeflerine
                            yerleştirmiştir.


        Yaşadığımız asra damga                         Geçtiğimiz 11 yıl boyunca
        vuran, uygarlığımızın                         dünyadaki    enerji
        devamı için gerekli                          ihtiyacı, ülkeden ülkeye
        bir yaşam kaynağı                           farklılık  göstermekle
        olan enerji, ülkelerin                         birlikte, hızlı bir artış
        ekonomik ve sosyal                            göstermiştir. Artan enerji
        gelişmelerinin  en                           ihtiyacı  ile  ülkelerin
        temel  gereksinimini                          enerji sorunlarını tek
        teşkil  etmektedir.                          başlarına  çözmeleri
        Sanayi   devriminin                          mümkün  olmayacaktır.
        başlangıcından   bu                         Bu  bağlamda,  enerji
        yana  dünyada  enerji                       diplomasisi alanında güçlü
        kaynaklarına sahip olabilmek                    işbirliği  mekanizmalarının
        için kıyasıya bir yarış başlamış ve               kurulması  gerekir.  Çünkü
        bu yarış tarih boyunca birçok krize              enerji güvenliği ülkelerin politika
        ve savaşa da neden olmuştur.  Enerji         önceliklerinden birisi haline gelmiştir.
        güvenliği ve enerji jeopolitiği son yüzyıl içinde
        yaşanan kriz ve savaşların oluşumunda başrolde veya  Türkiye’yi çevreleyen Orta Asya, Ortadoğu ve Rusya
        yan rollerde mutlaka yer almıştır.       Federasyonu dünyanın hâlihazırdaki petrol rezervlerinin
                                yüzde 64’ü, doğalgaz rezervlerinin ise yüzde 74’üne
        Enerji kaynaklarına ulaşmak ve kaynakları kontrol  sahiptir. Bu da enerjiye olan talepteki büyük artışın
        etmek için farklı politikalar ve araçlar gündeme  önemli bir kısmının ülkemizin de içinde bulunduğu
        gelmesine karşın, enerji diplomasisinin temel  bölgeden  karşılanacağı  anlamına  gelmektedir.
        amaçlarından belki de en önemlisi, mevcut gücü  Bu suretle, Türkiye coğrafi ve jeopolitik konumu
        sürdürebilme ve yeni güç kazanabilme arayışı  itibariyle Ortadoğu ve Hazar Havzası’nda üretilen
        olmuştur.  Enerji  diplomasisini  sadece  enerji  enerji materyallerinin dünya pazarlarına ulaşması
        güvenliğini sağlamaya yönelik uluslararası faaliyetler  noktasında enerji köprüsü ve terminali olma özelliğini
        olarak değerlendirmemek gerekir. Enerji diplomasisi,  pekiştirecektir. Dünyanın ispatlanmış doğalgaz ve petrol
        bir ülkenin gücünden ve birikiminden kaynaklanan,  rezervlerinin yaklaşık dörtte üçüne sahip olan bölge
        stratejik hedeflere ulaşmayı amaçlayan ve dış politika  ülkeleri ve enerji ihracatı ihtiyacı sürekli artan bir grafik
        hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan çok  gösteren Batılı ülkeler arasında bulunan Türkiye’nin bu
        yönlü bir faaliyettir.             konumundan yararlanarak ülkemizi bölgesinde enerji
                                alanında liderliğe taşıma vizyonu benimsenmiştir.                                                         7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12